Serwis internetowy o Pomorzu

wizyt: ogółem 2390198, w wrześniu 41209, dziś 1086; on-line: 0

Środa, 30 wrzesień 2020
Honoriusz, Zofia

Strona główna

REKLAMY

 

REKLAMY

"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku
"Lidia" HOTEL SPA w Darłówku

 

Artykuły

Co nowego uchwalili darłowscy radni

W związku  z rozprzestrzenianiem sie koronawirusa w szczególnych warunkach obradowali darłowscy radni na 22. zwyczajnej sesji Rady Miejskiej  26 marca 2020 r. Podzieleni na grupy ale połączeni środkami łączności rzeczowo debatowali nad projektami uchwał i podejmowali decyzje.

Na wstępie zmieniono porządek obrad wykreślając punkt 18 dotyczący  zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany kotłów i pieców opalanych węglem.  Doszedł natomiast punkt 6.1 , dotyczący podjęcia uchwały  w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020 -2023.

Zabierając głos Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Darłowa  poinformował radnych i widzów transmisji  o sytuacji w mieście związanej z koronawirusem. W Darłowie 73 osoby po powrocie z zagranicy podlegają domowej kwarantannie, ale u nikogo jeszcze nie stwierdzono korona wirusa.  Służby komunalne pracują normalnie. Miasto przygotowuje Terminal Pasażerski do ewentualnej izolacji osób chorych. Ponadto zakupiono 500 szt. masek ochronnych.

Obrady w których udział wzięło 13 radnych rozpoczęły sie od sprawozdania burmistrza z działań w okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej, w których gospodarz Darłowa  omówił ważniejsze prowadzone aktualnie inwestycje. Ponieważ sprawozdanie burmistrza  obejmuje 7 stron druku i  zostanie zamieszczone na stronach internetowych samorządu zajmę się nim odrębnie informując mieszkańców o wszystkich istotnych przedsięwzięciach. Pierwsza  podjętych uchwał dotyczyła   zmiany w budżecie miasta. Dokonane zmiany pozwolą na wznowienie robót przy przebudowie placu miejskiego targowiska i  przyległego parkingu, przyjęcie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych oraz przyjęcie odszkodowania na pokrycie usunięcia powstałych szkód.  Przeprowadzone  zmiany w budżecie miasta każdorazowo muszą być odzwierciedlone  w prognozie finansowej miasta  na lata 2020-2023, dlatego w tej sprawie podjęto stosowną uchwałę.

Jednomyślnie uchwalono program opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Darłowa w 2020 r.                        Następnie podjęto uchwałę w sprawie wytyczenia w terenie i  nadania nazwy ulicy Bajkowej, która jest prostopadła do ul Polnej i biegnie w kierunku Al. Jana Pawła II.                                                                                                    W kolejnej podjętej uchwale ustalono nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg miejskich, dla których zarządcą jest burmistrz miasta Darłowo. Dalej podjęto uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadania utrzymania i ochrony dróg powiatowych na obszarze Miasta Darłowa.

Aby realizować wcześniej podpisane ze starostwem powiatowym w Sławnie porozumienie  podjęto uchwałę o  rozwiązaniu Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.

Przy okazji podczas sesji dokonano zmiany w  uchwale RM z dn. 18.04.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami naszego miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Przyjęto również wnioskowany przez burmistrza program polityki zdrowotnej pn." Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + - mieszkańców Miasta Darłowo". W związku ze zmianą przepisów dotyczących zwrotu kosztów dowozu rodzicom osób niepełnosprawnych ustalono średnie ceny jednostki paliwa w mieście Darłowo w roku szkolnym 2019/2020.

Uwzględniając przepisy przetwarzania danych osobowych uchwała RM nakazała usunięcie z Karty Seniora nr PESEL. Radni przyjęli również do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Darłowo. Po wcześniejszym szczegółowym zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności Rad Osiedli za 2019 rok przyjęto te fakty do wiadomości.

L. Walkiewicz

infopomorze.pl | iwczasy.pl | info.darlowo.pl | plan.darlowo.pl | gmina.darlowo.pl | mapa.gmina.darlowo.pl | dabki.info | plan.dabki.info | wicie.info | plan.wicie.info | plan.koszalin.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2009 infopomorze.pl